Regulamin

Regulamin


REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona.

 2. Właścicielem sklepu internetowego www.expert-hurt.pl jest Aldona Pierchała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, z siedzibą w Rybniku, 44-200, ul. Kościuszki 14, nr NIP 6422552245, nr REGON 277126976;

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów kosmetycznych skierowaną do osób będących przedsiębiorcami.

 4. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Pierchała Aldonę F.H.U.”AP” Pierchała Aldona za pośrednictwem strony internetowej www.expert-hurt.pl.

 2. Sprzedający - Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, ul. Kościuszki 14, 44-20 Rybnik;

 3. Kupujący – osoba będąca przedsiębiorcą, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, ul. Kościuszki 14, 44-20 Rybnik w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 5. Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym;

 6. Cena – cena towaru netto, nie zawierająca podatku VAT i wyrażona w złotych polskich;

 7. Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT;

 8. Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty;

 

§ 2

Warunki sprzedaży

 

 1. Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej na stronie Sklepu internetowego, wybierając produkt poprzez zaznaczenie spośród dostępnych produktów, jak również wybiera formę dostawy.

 2. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna - sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu, wybranego przez Kupującego.

 3. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.

 4. Cena podana na stronie internetowej jest ceną netto (nie zawiera 23% VAT).

 5. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT, wystawiana na żądanie Kupującego. Przesyłka zawiera dowód zakupu umieszczony wewnątrz opakowania.

 6. Zamówienie może zostać złożone również za pomocą e-maila, wysłanego na adres: hurt@expert-hurt.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 885918108 podając następujące informacje:

 1. nazwę,

 2. ilość,

 3. pojemność wybranych produktów,

 4. dane Kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.

 

§ 3

Formy płatności i wysyłka

 

 1. Zapłata za produkt może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:

  1. wpłata na konto za pomocą przelewu;

  2. płatność online;

  3. płatność gotówką przy odbiorze;

 2. Dane do dokonania zapłaty:

F.H.U. "AP" Aldona Pierchała
ul. Kościuszki 14, 44-200 Rybnik

Numer konta: mBank (BRE Bank S.A.)
nr: 77 1140 2004 0000 3002 3692 2835

 1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

 2. Zakupione produkty dostarczane są za pośrednictwem:

  1. firmy kurierskiej POCZTEX Ekspres 24;

  2. Poczty Polskiej POCZTEX 48;

  3. odbiór osobisty – ul. Gliwicka 26, 44-200 Rybnik;

 3. Koszt dostawy jest zależny od wybranego sposobu płatności, który Kupujący może wybrać w trakcie składania zamówienia i wartości zamówienia:

  1. zakup do 249.99 zł

 • wpłata na konto - 14 zł

 • płatność przy odbiorze - 18 zł

  1. zakup od 250 zł do 399.99 zł

 • wpłata na konto - 14 zł

 • płatność przy odbiorze - 14 zł

  1. zakup od 400 zł

 • wpłata na konto - 0zł

 • płatność przy odbiorze - 0zł

 1. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania oraz koszty transportu, zaś podane ceny są cenami brutto.

 2. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub od potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

 3. Zakupiony przez Kupującego towar jest wysyłany na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w momencie składania zamówienia.

 4. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego.

 

 

§ 4

Reklamacje

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego, zgłoszonej do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, regulujące rękojmię za wady przy sprzedaży.

 2. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.

 3. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu należy przesłać, na adres Sklepu listem poleconym zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie Sklepu lub reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego.

 4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

 

§ 5

Postanowienia dodatkowe

 

 1. Sprzedający oświadcza, iż dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 3. Dane Kupujących są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i nie są udostępniane osobom trzecim.

 4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym www.expert-hurt.pl komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: np. Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu:1024x768 pikseli. Strona znajdująca się pod adresem internetowym jest przystosowana do szerokości 1024 pikseli, więc prawidłowo wyświetli się na urządzeniach z ekranami minimalnie 1024 piksele na szerokość.

 5. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 7. Do rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją umowy sprzedaży powołany jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 

§ 7

Zmiany regulaminu

 

 1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.expert-hurt.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 2. Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.

 3. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.

 

Regulamin mający zastosowanie do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r.

 

REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona.

 2. Właścicielem sklepu internetowego www.expert-hurt.pl jest Aldona Pierchała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, z siedzibą w Rybniku, 44-200, ul. Kościuszki 14, nr NIP 6422552245, nr REGON 277126976;

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów kosmetycznych skierowaną do osób będących przedsiębiorcami.

 4. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Pierchała Aldonę F.H.U.”AP” Pierchała Aldona za pośrednictwem strony internetowej www.expert-hurt.pl.

 2. Sprzedający - Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, ul. Kościuszki 14, 44-20 Rybnik;

 3. Kupujący – osoba będąca przedsiębiorcą, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Pierchała Aldona F.H.U. „AP” Pierchała Aldona, ul. Kościuszki 14, 44-20 Rybnik w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 5. Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym;

 6. Cena – cena towaru netto, nie zawierająca podatku VAT i wyrażona w złotych polskich;

 7. Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT;

 8. Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty;

§ 2

Warunki sprzedaży

 1. Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej na stronie Sklepu internetowego, wybierając produkt poprzez zaznaczenie spośród dostępnych produktów, jak również wybiera formę dostawy.

 2. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna - sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu, wybranego przez Kupującego.

 3. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.

 4. Cena podana na stronie internetowej jest ceną netto (nie zawiera 23% VAT).

 5. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT, wystawiana na żądanie Kupującego. Przesyłka zawiera dowód zakupu umieszczony wewnątrz opakowania.

 6. Zamówienie może zostać złożone również za pomocą e-maila, wysłanego na adres: hurt@expert-hurt.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 885918108 podając następujące informacje:

 1. nazwę,

 2. ilość,

 3. pojemność wybranych produktów,

 4. dane Kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego.

§ 3

Formy płatności i wysyłka

 1. Zapłata za produkt może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:

  1. wpłata na konto za pomocą przelewu;

  2. płatność online;

  3. płatność gotówką przy odbiorze;

 2. Dane do dokonania zapłaty:

F.H.U. "AP" Aldona Pierchała
ul. Kościuszki 14, 44-200 Rybnik

Numer konta: mBank (BRE Bank S.A.)
nr: 77 1140 2004 0000 3002 3692 2835

 1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

 2. Zakupione produkty dostarczane są za pośrednictwem:

  1. firmy kurierskiej;

  2. Poczty Polskiej;

  3. odbiór osobisty – ul. Gliwicka 26, 44-200 Rybnik;

 3. Koszt dostawy jest zależny od wybranego sposobu płatności, który Kupujący może wybrać w trakcie składania zamówienia i wartości zamówienia:

  1. zakup do 249.99 zł

 • wpłata na konto - 14 zł

 • płatność przy odbiorze - 18 zł

  1. zakup od 250 zł do 399.99 zł

 • wpłata na konto - 14 zł

 • płatność przy odbiorze - 14 zł

  1. zakup od 400 zł

 • wpłata na konto - 0zł

 • płatność przy odbiorze - 0zł

 1. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania oraz koszty transportu, zaś podane ceny są cenami brutto.

 2. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub od potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

 3. Zakupiony przez Kupującego towar jest wysyłany na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w momencie składania zamówienia.

 4. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego.

§ 4

Reklamacje

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego, zgłoszonej do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, regulujące rękojmię za wady przy sprzedaży.

 2. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.

 3. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu należy przesłać, na adres Sklepu listem poleconym zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie Sklepu lub reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego.

 4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

§ 5

Postanowienia dodatkowe

 1. Sprzedający oświadcza, iż dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 3. Dane Kupujących są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i nie są udostępniane osobom trzecim.

 4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym www.expert-hurt.pl komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: np. Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu:1024x768 pikseli. Strona znajdująca się pod adresem internetowym jest przystosowana do szerokości 1024 pikseli, więc prawidłowo wyświetli się na urządzeniach z ekranami minimalnie 1024 piksele na szerokość.

 5. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 7. Do rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją umowy sprzedaży powołany jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 6

Zmiany regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.expert-hurt.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 2. Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.

 3. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.